Supervize

AKTUÁLNĚ:

Do seznamu supervizorů byla v roce 2023 zařazena dlouholetá externí spolupracovnice našeho institutu MUDr. Dana Holubová.


Supervize se realizuje se supervizorem BIP nebo externím supervizorem schváleným Tréninkovým výborem BIP. Seznam v současnosti schválených supervizorů:

  • Mgr. Jan Dufek (Hustopeče, Brno)
  • MUDr. Dana Holubová (Praha)
  • MUDr. Petr Klimpl, CSc. (Brno, Praha)
  • MUDr. Robert Kulísek, Ph.D. (Brno)
  • PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno)
  • MUDr. Juraj Rektor (Přerov)
  • PhDr. Blanka Rektorová (Přerov)
  • PhDr. Michael Václavík (Pržno u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostrava – Heřmanice)
  • MUDr. Petr Zahradník (Brno)

Supervizi lze absolvovat také u jiného externího supervizora. V takovém případě je vždy nutný předchozí souhlas Tréninkového výboru BIP.

Minimální délka supervize je 120 hodin. Povinné jsou dva supervidované případy, na kterých má kandidát prokázat praktickou schopnost střednědobého vedení případu a porozumění psychoterapeutickému procesu.

Supervize může probíhat individuálně i skupinově. Preferovanou formou supervizní práce je malá supervizní skupina. Ta se po dohodě se supervizorem schází obvykle jedenkrát měsíčně. Kandidát na každém setkání referuje o vlastním případu. Podobu individuální supervize určí dohoda supervizora s kandidátem zohledňující individuální možnosti a potřeby kandidáta.

Podmínky spolupráce kandidáta se supervizorem (výše platby, místo a čas supervizních konzultací apod.) se řídí vzájemnou dohodou.


Podrobnosti o pravidlech, jimiž se řídí supervize, najdete v Pravidlech výcviku Hlava 6.