Supervize

AKTUÁLNĚ:

Supervizní skupina Mgr. Jana Dufka nabízí od září 2022 prostor ještě jednomu novému zájemci. Skupina bude po prázdninách pokračovat v práci v následujících termínech:

 • Pátek 23. září 2022 (Brno, Gorkého 2)
 • Pátek 14.října 2022 (Hustopeče, Dvořákova 1)
 • Pátek 25. listopadu 2022 (Brno, Gorkého 2)
 • Pátek 9.prosince 2022 (Hustopeče, Dvořákova 1)

Setkání budou probíhat vždy od 16.00 do 20.00. Cena za jednu hodinu supervize je stanovena na 300 Kč, celková cena za jeden supervizní blok tedy činí 1200 Kč.

Zájemci se mohou hlásit vedoucímu supervizní skupiny Mgr. Janu Dufkovi na: jan.dufek@email.cz.


Supervize se realizuje se supervizorem BIP nebo externím supervizorem schváleným Tréninkovým výborem BIP. Seznam v současnosti schválených supervizorů:

 • Mgr. Jan Dufek (Hustopeče, Brno)
 • MUDr. Petr Klimpl, CSc. (Brno, Praha)
 • MUDr. Robert Kulísek, Ph.D. (Brno)
 • PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno)
 • MUDr. Juraj Rektor (Přerov)
 • PhDr. Blanka Rektorová (Přerov)
 • PhDr. Michael Václavík (Pržno u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostrava – Heřmanice)
 • MUDr. Petr Zahradník (Brno)

Supervizi lze absolvovat také u jiného externího supervizora. V takovém případě je vždy nutný předchozí souhlas Tréninkového výboru BIP.

Minimální délka supervize je 120 hodin. Povinné jsou dva supervidované případy, na kterých má kandidát prokázat praktickou schopnost střednědobého vedení případu a porozumění psychoterapeutickému procesu.

Supervize může probíhat individuálně i skupinově. Preferovanou formou supervizní práce je malá supervizní skupina. Ta se po dohodě se supervizorem schází obvykle jedenkrát měsíčně. Kandidát na každém setkání referuje o vlastním případu. Podobu individuální supervize určí dohoda supervizora s kandidátem zohledňující individuální možnosti a potřeby kandidáta.

Podmínky spolupráce kandidáta se supervizorem (výše platby, místo a čas supervizních konzultací apod.) se řídí vzájemnou dohodou.


Podrobnosti o pravidlech, jimiž se řídí supervize, najdete v Pravidlech výcviku Hlava 6.