Supervize

AKTUÁLNĚ

Brněnský institut psychoterapie na podzim otevírá malou supervizní skupinu pod vedením Mgr. Jana Dufka. Skupina se bude scházet od listopadu v sídle BIP na Gorkého 2 vždy v pátek od 16.00. První setkání skupiny se uskuteční v pátek 5. listopadu od 16.00. Další termíny budou domluveny na prvním setkání.

Do skupiny se můžete už nyní přihlásit na e-mailu: jan.dufek@email.cz

Každé setkání supervizní skupiny se bude skládat ze dvou devadesátiminutových bloků, celkem půjde o čtyři vyučovací hodiny supervize. Maximální počet členů skupiny je stanoven na pět osob. Poplatek za členství v malé supervizní skupině činí 300 Kč za vyučovací hodinu (45 minut). Hrazen bude po vzájemné dohodě vedoucímu supervizní skupiny.


Supervize se realizuje se supervizorem BIP nebo externím supervizorem schváleným Tréninkovým výborem BIP. Seznam v současnosti schválených supervizorů:

  • Mgr. Jan Dufek (Hustopeče, Brno)
  • MUDr. Petr Klimpl, CSc. (Brno, Praha)
  • MUDr. Robert Kulísek, Ph.D. (Brno)
  • PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno)
  • MUDr. Juraj Rektor (Přerov)
  • PhDr. Blanka Rektorová (Přerov)
  • PhDr. Michael Václavík (Pržno u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostrava – Heřmanice)
  • MUDr. Petr Zahradník (Brno)

Supervizi lze absolvovat také u jiného externího supervizora. V takovém případě je vždy nutný předchozí souhlas Tréninkového výboru BIP.

Minimální délka supervize je 120 hodin. Povinné jsou dva supervidované případy, na kterých má kandidát prokázat praktickou schopnost střednědobého vedení případu a porozumění psychoterapeutickému procesu.

Supervize může probíhat individuálně i skupinově. Preferovanou formou supervizní práce je malá supervizní skupina. Ta se po dohodě se supervizorem schází obvykle jedenkrát měsíčně. Kandidát na každém setkání referuje o vlastním případu. Podobu individuální supervize určí dohoda supervizora s kandidátem zohledňující individuální možnosti a potřeby kandidáta.

Podmínky spolupráce kandidáta se supervizorem (výše platby, místo a čas supervizních konzultací apod.) se řídí vzájemnou dohodou.


Podrobnosti o pravidlech, jimiž se řídí supervize, najdete v Pravidlech výcviku Hlava 6.