Často kladené dotazy - FAQ

Jak v BIP chápete pojem psychodynamická psychoterapie?

Psychodynamická psychoterapie představuje metodu terapie široce využívanou v ambulantních i nemocničních podmínkách. Indikace pro její léčebné využití zahrnují zejména neurotické poruchy, afektivní poruchy, poruchy přizpůsobení, poruchy osobnosti a širokou oblast somatoformních a psychosomatických nemocí, např. poruchy příjmu potravy, ale také závislosti na psychoaktivních látkách, sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference. U psychóz schizofrenního okruhu může podstatně zlepšit náhled a adherenci k biologické léčbě.

Jedná se o modalitu expresivní, verbální psychoterapie, která je odvozena od současné psychoanalýzy jako základní teorie a metody léčby. Technika vychází z volně plynoucího dialogu; ve srovnání s psychoanalýzou klade větší důraz na klarifikaci a konfrontaci, a menší na interpretaci. Terapeut věnuje pozornost fenoménům odporu a přenosu, včetně vlastního podílu na dyadických aspektech situace (protipřenos). Od psychoanalýzy a psychoanalytické terapie se psychodynamická psychoterapie dále odlišuje nižší frekvencí sezení, kratší celkovou délkou trvání terapie a větší aktivitou terapeuta. Významné místo v této terapii má práce se situacemi, které vzniknou přímo v hodině („teď a tady“). Cílem je přinejmenším částečná reorganizace psychické struktury pacienta v kontextu významné symptomatické změny. Některým vážně nemocným pacientům poskytuje terapeut také kognitivní a emoční podporu. Přednostmi psychodynamické psychoterapie jsou flexibilita ve smyslu přizpůsobení techniky pacientovi, účinnost u širokého spektra diagnóz a také finanční a časová dostupnost.


Jak se mohu přihlásit do výcvikového programu BIP?

BIP přijímá přihlášky průběžně. Výcvikové skupiny otevíráme v posledních letech každoročně. Stáhněte si formulář přihlášky do svého počítače a po vyplnění odešlete přihlášku jako přílohu elektronické pošty na bip@i-bip.com. Mezi podáním přihlášky a vstupním rozhovorem může nastat i delší časová prodleva.


Komu je výcvik v BIP určen?

BIP je oprávněn k provádění schváleného výcvikového programu v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých pro oblast zdravotnictví. Jedná se o mimouniverzitní postgraduální studium pro lékaře a klinické psychology.


Jaké bývají komplikace při přijímání do výcviku a jaké bývají důvody odmítnutí zájemců?

Jedná se o široké pole možností, někdy obtížně předvídatelných. Výcvik je určen pro jednotlivce, nikoli pro partnerské nebo přátelské dvojice či skupinky z jednoho pracoviště. Při přijímání preferujeme zájemce, kteří splňují požadavky vzdělání a kteří mají vlastní klinickou zkušenost. U nich se dá předpokládat plná profesní využitelnost výcviku. Přijetí není nárokové, takže tréninkový výbor BIP vždy zvažuje individuální předpoklady uchazeče na pozadí sestavování skupiny, která pracuje s interpersonální dynamikou. Odmítnutí zájemci mají dnes další možnosti ucházet se o výcvik v myšlenkově spřízněných výcvikových programech jaké nabízejí např. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii, Institut aplikované psychoanalýzy. Přehled akreditovaných institutů v ČR naleznete na www.psychoterapeuti.cz.


Mám zájem o Kurs teorie psychodynamické psychoterapie. Jak se ho mohu zúčastnit?

Kursy teorie psychodynamické psychoterapie jsou otevřeny i hostujícím členům, kteří nejsou kandidáty výcviku v BIP. Hostujícími účastníky jsou obvykle kliničtí psychologové, psychiatři a další zájemci, kteří mohou znalosti teorie využít v praxi. Kurs je obvykle registrován u Asociace klinických psychologů ČR jako součást celoživotního vzdělávání psychologů.


Nejsem student v BIP a mám zájem o supervizi vlastní psychoterapeutické práce. Jak mám postupovat?

BIP v současnosti nemá supervizní skupinu pro kolegy/ně, kteří nejsou kandidáty výcviku. Členové Tréninkového výboru mají zkušenosti se supervizemi pro oblast zdravotnictví: oslovte některého z nich.


Jsem lékař/ka. Musím mít psychiatrickou kvalifikaci nebo být v přípravě pro tuto specializaci, abych mohl/a absolvovat celý výcvik v BIP?

Ne, psychoterapeutickou kvalifikaci (nyní na úrovni absolvování certifikovaného kursu – podrobnosti na www.psychoterapeuti.cz) mohou získat také praktičtí lékaři a klinici s jinou než psychiatrickou nebo sexuologickou kvalifikací.


Mohou se do výcviku hlásit studenti magisterského studia jednooborové psychologie nebo lékařství?

Ano. Vzhledem k tomu, že výcvikový program je časově náročný, může být včasný začátek výhodou. Přijetí studenta/ky je možné formou výjimky pro studenty vyšších ročníků magisterského studia ve věku nejméně 25 let.


Nejsem lékař ani psycholog. Mohu se stát psychoterapeutem?

BIP v současnosti nenabízí zvláštní výcvikové programy pro nezdravotnické profese jako jsou sociální pracovníci, poradci, personalisté, učitelé apod. Zájemci o psychoterapeutický výcvik, kteří nepracují ve zdravotnictví nebo nemají požadované vzdělání (v ČR dle Zákona č. 96/2004 Sb., pro klinickou psychologii § 22) nemohou provádět terapie, proto nemohou absolvovat supervize a kolokvium. Ve své profesi však znalosti a zkušenosti jistě využijí.


Jaká je celková cena studia psychoterapie v BIP?

Na tuto častou otázku je obtížné odpovědět. Úhrada za skupinovou sebezkušenost je koncipována jako úhrada za členství ve skupině, vždy za kalendářní rok předem. Hodiny se počítají jako hodiny výuky po 45 minutách. Skupina zahrnuje 350 hodin sebezkušenosti, rozdělené do tří let. Cena za výukovou hodinu je vždy známa předem a mění se podle provozních nároků institutu a inflace. Od roku 2023 činí 275 Kč.

Kurs teorie psychodynamické psychoterapie má 120 hodin a od roku 2023 činí úhrada 220 Kč za výukovou hodinu. Zatímco rozvrh skupiny je kalendářní, Kurs teorie psychodynamické psychoterapie má rozvrh podle akademických roků. Po ukončení skupiny následuje individuální sebezkušenost. Náklady se liší podle sazeb jednotlivých výcvikových terapeutů. Předepsaných 100 hodin je nepodkročitelným minimem, skutečná délka je individuální. 120 hodin supervize představuje nejdůležitější součást tréninku. Skutečná délka supervize závisí na vývoji praktických dovedností kandidáta. Může také během výcviku dojít ke zvýšení požadovaného počtu hodin ze strany schvalovací komise. Celkovou délku studia lze obtížně odhadnout, je třeba počítat nejméně se šesti roky.

i-bip.com » O nás » Často kladené dotazy - FAQ