Aktuality

O nás

Nové výcviky

Výuka teorie

Pravidla výcviku NOVELA 2019

Tréninkový
výbor


Lektoři a spolupracovníci

Supervize

Jak napsat práci ke kolokviu

Často kladené dotazy (FAQ)

Archiv

e-mail:
bip@i-bip.com


aktualizace:
1.4.2019


BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE

zapsaný spolek podporující rozvoj psychoterapie a její interdisciplinární uplatnění v praxi

Pravidla výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii Novela 2019

Hlava 1
Obecná ustanovení

1.1Brněnský institut psychoterapie, z. s. (dále BIP) působí od roku 1999 jako institut pro mimouniverzitní studium a výcvik v psychodynamické psychoterapii dospělých (dále studium).
1.2Pravidla výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii (dále pravidla) jsou informací o obsahu a formě komplexního vzdělávacího programu. Pravidla byla schválena komisí pro akreditaci vzdělávacích programů ve zdravotnictví, složenou ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP., Asociace klinických psychologů ČR a České psychiatrické společnosti ČLS JEP. V předepsaných termínech probíhá opakované schvalovací řízení programu.
1.3Obsahem studia je psychodynamická psychoterapie.
1.4Studium je organizováno v souladu s předepsanými požadavky tak, aby absolvent výcviku mohl po složení kolokvia podle Hlavy 7 získat, splňuje-li ostatní podmínky, kvalifikaci jako psychoterapeut ve zdravotnictví. Pravidla mohou být měněna podle nároků na výcvik psychoterapeuta, stanovených nadřízenými subjekty.
1.5Studium organizuje tréninkový výbor BIP (dále tréninkový výbor). Tréninkový výbor se ustanovuje ze členů BIP, kteří byli akceptování při schvalovacím řízení jako supervizoři a lektoři. Tréninkový výbor vydává a podle potřeby novelizuje pravidla.
1.6Rozhodnutí tréninkového výboru je pro uchazeče a kandidáty závazné. Jednání tréninkového výboru je důvěrné.
1.7Formy studia jsou řádné studium a mimořádné studium. Obvyklá forma studia je řádná. Mimořádné studium upravují články 1.9, 1.10. a 1.11.
1.8Součásti řádného studia jsou:
a. přijetí uchazeče
b. skupinová sebezkušenost
c. individuální sebezkušenost
d. teoretické vzdělávání
e. supervize
f. kolokvium
1.9Formy mimořádného studia jsou částečné studium a doplňkové studium.
1.10U uchazečů, kteří nesplňují vzdělanostní předpoklady podle článku 2.1 a nesplní je ani během studia, je možné přijetí do částečného studia. Částečné studium neobsahuje supervize a kolokvium. Nevytváří podmínky k výkonu profese psychoterapeuta.
1.11Tréninkový výbor může na žádost uchazeče o doplňkové studium uznat sebezkušenost nebo její část, kterou absolvoval uchazeč v rámci jiného schváleného výcvikového programu. Rozhodnutí tréninkového výboru podle tohoto článku nemají precedentní charakter.
1.12Ke studiu může být přijat uchazeč, který dosáhl 23 let věku.

Hlava 2
Přijetí uchazeče

2.1Předpokladem přijetí k řádnému studiu je ukončené magisterské vzdělání v oboru lékařství nebo odborné (jednooborové) psychologie. Doporučená je alespoň minimální praktická zkušenost v pečující profesi. Výjimky uděluje tréninkový výbor.
2.2Podmínkou přijetí je vstupní rozhovor. Výši úhrady za vstupní rozhovor stanovuje tréninkový výbor.
2.3O přijetí ke studiu rozhoduje tréninkový výbor na základě vstupního rozhovoru s uchazečem. Předmětem vstupního rozhovoru je posouzení osobnostních předpokladů, motivace pro studium a pozdější profesní využitelnost získaných znalostí.
2.4Při pochybnostech může být tréninkovým výborem vyžadován další rozhovor.
2.5Tréninkový výbor informuje uchazeče o výsledku přijímacího řízení bez zbytečného odkladu písemně se závěrem: přijat/a - nepřijat/a. Rozhodnutí tréninkového výboru je konečné. Přijetím do výcviku se uchazeč stává kandidátem psychoterapie (dále kandidát). Paralelní účast kandidáta v jiném tréninkovém psychoterapeutickém programu se po dobu studia považuje za nevhodnou.
2.6Zrušeno.
2.7Statut kandidáta zaniká:
a. odstoupením ze studia
b. vyloučením podle Hlavy 9

Hlava 3
Skupinová sebezkušenost

3.1První částí studia je sebezkušenost ve výcvikového skupině.
3.2O zařazení kandidáta do skupiny rozhoduje skupinový tréninkový terapeut společně s tréninkovým výborem.
3.3Kandidát, který je přijat ke studiu, avšak není zařazen do otevírané skupiny (např. z kapacitních důvodů nebo kvůli okolnostem sestavování skupiny), může být odkázán na čekací dobu do otevření následující výcvikové skupiny.
3.4Skupinová sebezkušenost obsahuje nejméně 300 výcvikových hodin, které se realizují obvykle během tří let. Jedna výcviková hodina má 45 minut.
3.5Zrušeno.
3.6Výši úhrady za členství ve výcvikové skupině stanovuje tréninkový výbor. Úhrada se platí na jeden kalendářní rok předem. V případě nepřítomnosti kandidáta na skupinách se uhrazená částka nevrací.
3.7Předepsána je nejméně 80 % přítomnost. Nepřítomnost kandidáta ve skupinové části studia je důvodem pro vyloučení ze studia podle Hlavy 9.
3.8Obsah skupinového dění je důvěrný. Pro výcvikové terapeuty platí tzv. non-reporting systém, tréninkovému výboru není sdělován obsah skupinového dění.

Hlava 4
Individuální sebezkušenost

4.1Individuální sebezkušenost se realizuje s výcvikovým terapeutem BIP. Lze ji absolvovat také u externího tréninkového terapeuta. V takovém případě je vždy nutný předchozí souhlas tréninkového výboru.
4.2Individuální sebezkušenost lze zahájit až po ukončení skupinové sebezkušenosti. Souběh skupinové a individuální zkušenosti se považuje za nevhodný.
4.3Délka individuální sebezkušenosti je nejméně 100 hodin individuální psychoterapie ve frekvenci nejméně 1x týdně. Jedna terapeutická hodina má 45 nebo 50 minut. Ukončení individuální sebezkušenosti je podmínkou pro složení kolokvia.
4.4Přijetí do individuální sebezkušenosti záleží na dohodě mezi kandidátem a výcvikovým terapeutem. Výcvikový terapeut pro individuální sebezkušenost nesmí být stejný jako pro sebezkušenost skupinovou.
4.5Individuální sebezkušenost je honorována výcvikovému terapeutovi na smluvním základě.
4.6Výcvikový psychoterapeut podává tréninkovému výboru zprávu o nastoupení, přerušení a ukončení individuální sebezkušenosti. Obsah výcvikové terapie je důvěrný.
4.7Změna výcvikového terapeuta je možná jen po projednání žádosti kandidáta tréninkovým výborem. Tréninkový výbor si může v této věci vyžádat rozhovory s kandidátem. Stanovisko tréninkového výboru je konečné.

Hlava 5
Teoretické vzdělávání

5.1Teoretické vzdělávání má formu Kursu teorie psychodynamické psychoterapie (dále kurs). Kandidát se do kursu přihlásí po absolvování asi 100 hodin skupinové sebezkušenosti.
5.2O zahájení kursu informuje tréninkový výbor kandidáty. Výši úhrady za kurs stanovuje tréninkový výbor. Úhrada se platí vždy na jeden akademický rok (dva semestry) předem.
5.3Výuka probíhá podle rozvrhu, vypracovaného a zveřejněného tréninkovým výborem.
5.4Tréninkový výbor stanovuje vyučující z vlastních řad a z řad výborem akceptovaných odborníků.
5.5Výuka má rozsah nejméně 120 hodin v průběhu dvou ročníků (jedna hodina má 45 minut).
5.6Tréninkový výbor vydává seznam povinné a doporučené literatury.
5.7Tréninkový výbor vydává seznam otázek k teoretické zkoušce.
5.8Závěrem kursu je písemná zkouška podle otázek stanovených tréninkovým výborem. Podmínkou připuštění k písemné zkoušce je nejméně 80 % přítomnost při výuce. Kandidát si losem zvolí jednu otázku z obecné a jednu ze speciální části.
5.9Tréninkový výbor do jednoho měsíce po zkoušce sdělí kandidátovi hodnocení. Hodnotí se jako prospěl/a - neprospěl/a.
5.10Zkoušku lze absolvovat nejvýše dvakrát. Pro případ neprospěchu se stanovuje náhradní termín. V případě opakování zkoušky může tréninkový výbor přistoupit k ústnímu přezkoušení teoretických znalostí kandidáta.

Hlava 6
Supervize

6.1Supervize vlastní psychoterapeutické práce kandidáta je podmínkou složení kolokvia.
6.2Kandidát se přihlásí k supervizi po ukončení kursu podle Hlavy 5 a po absolvování nejméně 50 hodin individuální sebezkušenosti.
6.3Supervizi provádí supervizoři BIP. Supervizorem nemůže být skupinový nebo individuální výcvikový terapeut kandidáta.
6.4Počet supervizních konzultačních hodin je nejméně 120. Povinné jsou dva supervidované případy. Kandidát má prokázat praktickou schopnost střednědobého vedení případu a porozumění terapeutickému procesu.
6.5Preferovanou formou supervizní práce je malá supervizní skupina, která se schází po dohodě se supervizním psychoterapeutem obvykle jedenkrát měsíčně. Supervize je honorována superviznímu terapeutovi na smluvním základě.

Hlava 7
Kolokvium

7.1Kolokvium spočívá v předložení a obhajobě písemné kazuistické práce. Termíny kolokvia vypisuje tréninkový výbor.
7.2Kolokviální práce pojednává o supervidovaném případu. Pro sepsání kolokviální práce vydává tréninkový výbor samostatný dokument "Jak napsat práci ke kolokviu".
7.3Po konzultaci práce se supervizorem předloží kandidát práci členům tréninkového výboru.
7.4Kolokvium má formu obhajoby předložené práce, obhajoba je přístupná pro kandidáty BIP.
7.5Po ukončení obhajoby tréninkový výbor hlasováním určuje, jestli kandidát v kolokviu uspěl. O výsledku rozhoduje prostá většina hlasujících. Z hlasování jsou vyloučeni tréninkoví terapeuti skupinové a individuální sebezkušenosti kandidáta.
7.6V případě neúspěšného kolokvia doporučí tréninkový výbor kandidátovi další postup.
7.7Kolokvium lze skládat nejvýše třikrát.

Hlava 8
Osvědčení

8.1Po složení kolokvia obdrží absolvent osvědčení o absolvování výcviku.
8.2Osvědčení vydává tréninkový výbor do jednoho měsíce po složení kolokvia.
8.3Zrušeno.

Hlava 9
Vyloučení kandidáta z výcviku

9.1Vyloučení kandidáta ze studia je mimořádným opatřením.
9.2Důvody vyloučení jsou:
a. provinění proti etickým nárokům na práci psychoterapeuta, tak jak jsou určeny Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P.
b. neplnění povinností kandidáta, neúčast na výcvikovém programu, neplacení úhrady za studium
c. nedostatečné teoretické znalosti
d. nemožnost ukončit individuální sebezkušenost ani v prodlouženém čase
e. hrubé nedostatky zjištěné v supervizi a neochota je odstraňovat
f. neschopnost složit kolokvium ani v opakovaných termínech
g. další vážné důvody, které s kandidátem projedná tréninkový výbor
9.3Vyloučení se děje na základě diskuse a hlasování tréninkového výboru. O vyloučení rozhoduje 3/4 většina přítomných. Vyrozumění kandidáta je písemné.


Hlava 10
Zvláštní ustanovení
10.1Zrušeno.
10.2Zrušeno.
10.3Zrušeno.
10.4Tato novela opravuje a doplňuje předchozí verzi pravidel z let 2005, 2010 a 2013. Nabývá platnosti dnem 1.dubna 2019.


Vydává tréninkový výbor BIP:

Mgr. Jan Dufek
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
MUDr. Robert Kulísek, Ph.D.
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
PhDr. Michael Václavík
MUDr. Martina Voříšková
MUDr. Petr Zahradník
Mgr. Tereza Ženčáková
© Brněnský Institut Psychoterapie, z.s., 2019